Europejskie testy stresu a polski rynek ubezpieczeniowy

[browser-shot url=”http://www.knf.gov.pl” width=”300″]

Komisja Nadzoru Finansowego to instytucja pełniąca przede wszystkim funkcję kontrolną i nadzorczą. Jednak jak się okazuje działalność KNF przejawia się na wielu płaszczyznach. W ostatnim czasie brała czynny udział w przeprowadzaniu badań wpływu niskich stóp procentowych na dział ubezpieczeń. Przedsięwzięcie to było zainicjowane i koordynowane przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych. Współpracę w badaniach podjęły również nasza polska KNF oraz Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego.

W tzw. testach stresu niskich stóp procentowych wzięły udział: PZU S.A., PZU Życie S.A., MetLife TunŻiR S.A., ING TunŻ S.A., TU na Życie Europa S.A. oraz TunŻ Warta S.A. Testy o których mowa przeprowadzono zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2013 r. Warunkiem przeprowadzenia badania stało się sporządzenie dwóch sprawozdań. Pierwsze z nich dotyczyło wyceny aktywów i zobowiązań. Wyznaczono w nim wymogi kapitałowe oraz środki własne, które pokrywałyby te wymogi. Kolejno w drugim sprawozdaniu należało przedstawić dwa proste scenariusze. Przewidziano rozpatrzenie dwóch, a były to scenariusz japoński oraz scenariusz odwróconych szoków dla krzywej stóp procentowych.

Zgodnie z wynikami należy uznać, iż polskie zakłady ubezpieczeń są wysoko odporne na ryzyko niskich stóp procentowych. Wskaźnik pokrycia wymogu kapitałowego przed badaniami wynosił 330%, natomiast po przeprowadzeniu badań według scenariusza japońskiego 321%. W drugim scenariuszu było to 316%. A zatem okazuje się, iż dla polskich firm ubezpieczeniowych zagrożeniem stają się nie niskie stopy procentowe a wysokie stopy procentowe. Natomiast dla ubezpieczycieli w Europie Zachodniej niekorzystnym zjawiskiem staje się ich spadek.

Więcej na ten temat znajduje się tutaj.

Źródło:http://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/ubezpieczeniowe_stress_testy.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *