Moja mama zawarła z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń 20 lat temu na moją rzecz umowę ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci. Teraz zakład ubezpieczeń proponuje mi świadczenie w wysokości 400 zł. Czy mam szansę uzyskać wyższe świadczenie?

Tak, aby cały ciężar skutków finansowych transformacji ustrojowej, w tym hiperinflacji, która miała miejsce w końcu lat osiemdziesiątych i na początku dziewięćdziesiątych nie był ponoszony wyłącznie przez Ubezpieczonych, którzy zawierali umowy ubezpieczenia, opłacając składki często kosztem znacznych wyrzeczeń,… Read More

Czy składka za ubezpieczenie grupowe, która opłaca mi pracodawca stanowi przychód po mojej stronie a tym samym, czy jest ona opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Powstanie obowiązku w zakresie podatku dochodowego oraz składek ubezpieczenia społecznego jest ściśle związane z tym, czy uprawnionym do otrzymania świadczenia z umowy ubezpieczenia jest pracownik, czy pracodawca. Gdy uprawnionym do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego jest pracownik, to składki na… Read More

Czy świadczenia otrzymywane z tytułu umowy ubezpieczenia na życie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz w przypadku ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – podatkiem? Belki?

Kwestie związane z podatkiem od dochodów kapitałowych, stanowiącego rodzaj zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych regulują przepisy art. 30a i 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co do zasady oferowane… Read More

Czy ubezpieczenie na życie jest obowiązkowe w sytuacji udzielania przez bank kredytu?

Postanowienia umowne mówiące o obligatoryjności (obowiązku) zawarcia określonych umów ubezpieczenia występują często w umowach kredytu hipotecznego. Zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych, zapisy takie są po pierwsze niezgodne z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK i po drugie wskazuje się… Read More

W ramach ubezpieczenia grupowego miałem dodatkową opcję ubezpieczenia NNW – co mi to ubezpieczenie daje, jakie tutaj przysługują świadczenia ?

Przedmiotem tego ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące stały uszczerbek na zdrowiu albo śmierć ubezpieczonego. Objęcie ubezpieczeniem grupowym może wiązać się także z pewnymi uprawnieniami dla członków rodzin ubezpieczonych, którym może… Read More

Zmarła mi teściowa, mam ubezpieczenie grupowe, czy otrzymam jakieś świadczenie z tego ubezpieczenia?

Podobnie jak w przypadku odpowiedzi na poprzednie pytanie możliwość uzyskania takiego świadczenia zależy od tego zostało ono przewidziane w warunkach zawartej umowy ubezpieczenia. Teściowie (tj. rodzice małżonka) w umowach ubezpieczenia najczęściej są definiowani jako ojciec, matka albo ojczym… Read More

Urodziło mi się dziecko, mam ubezpieczenie grupowe, czy otrzymam jakieś świadczenie z tego ubezpieczenia?

Tak, pod warunkiem, że umowa ubezpieczenia przewiduje wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia dziecka. Jest ono wówczas wypłacane ubezpieczonemu jednorazowo. Osoba występująca z roszczeniem musi zazwyczaj przedłożyć zakładowi ubezpieczeń dokumenty uzasadniające roszczenie, a w szczególności: zgłoszenie roszczenia/ wniosek o… Read More

Jakich świadczeń mogę się spodziewać z umowy grupowego ubezpieczenia na życie, które zawarłem rozpoczynając pracę?

Zakres ochrony zawsze zależy od warunków zawartej umowy ubezpieczenia. Dlatego przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy trzeba koniecznie zapoznać się z warunkami proponowanej umowy, gdyż obecnie zakłady ubezpieczeń proponują bardzo zróżnicowane warunki i warianty umów ubezpieczenia na życie…. Read More

Mieliśmy grupowe ubezpieczenie na życie, pewnego dnia poinformowano nas, że będziemy płacić wyższą składkę, składka jest zbyt wysoka żeby ja comiesięcznie płacić. Co mogę zrobić żeby mieć dalej ubezpieczenie, ale nie płacić wyższej składki?

Obecnie zgodnie z art. 829 § 2 k.c. w przypadku umów ubezpieczenia na życie zawartych na cudzy rachunek, do których zaliczają się również umowy grupowe każda zmiana umowy wymaga zgody ubezpieczonego. Począwszy od dnia 18 czerwca 2009 r…. Read More

Pracodawca zaproponował mi objęcie ubezpieczeniem grupowym – chciałbym się coś dowiedzieć o tym ubezpieczeniu przed wyrażeniem zgody na objęcie mnie tym ubezpieczeniem – gdzie szukać takich informacji? Kto powinien udostępnić mi warunki umowy – pracodawca czy zakład ubezpieczeń? Czy mam prawo do otrzymania warunków umowy grupowej?

W przypadku umów ubezpieczenia na cudzy rachunek (np. pracodawca zawiera umowę na rachunek swoich pracowników), w tym umów ubezpieczenia grupowego, zgodnie z art. 808 § 4 k.c. ubezpieczony może żądać by ubezpieczyciel udzielił mu informacji o postanowieniach zawartej… Read More