Ubezpieczenie na życie ochronne

Wiele osób zastanawia się dla kogo jest najbardziej przydatne ubezpieczenie na życie. Najwięcej chętnych znajduje się wśród osób, które chcą zabezpieczyć swoich bliskich. Jeżeli mamy rodzinę, której chcemy pomóc finansowo i zyskać poczucie bezpieczeństwa, oferta jest skierowana także do nas. Ubezpieczenie na życie bez wątpienia umożliwi finansowy start naszym dzieciom. Polisa także może służyć zabezpieczeniu kredytu hipotecznego. W sytuacji śmierci ubezpieczonego TU gwarantuje spłatę kredytu. Ubezpieczając się na życie gromadzimy swoje oszczędności.

Niektóre polisy chronią nie tylko życie, ale również zdrowie ubezpieczonego. Towarzystwo wypłaca odszkodowanie w sytuacji np. choroby, niezdolności do pracy czy inwalidztwa ubezpieczonego.

Pamiętaj, wybierając ubezpieczenie ochronne zapewnisz bezpieczeństwo swoim bliskim na wypadek twojej śmierci. Zazwyczaj odszkodowanie równe jest 100% wartości sumy ubezpieczenia, niezależnie ile składek zostało opłaconych. W sytuacji, gdy ochrona obejmuje śmierć na skutek wypadku, świadczenie może być nawet wielokrotnością sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na życie ochronne jest praktycznie niezbędne w następujących przypadkach:

 • Jesteśmy jedynym żywicielem rodziny
 • Często wyjeżdżamy i podróżujemy
 • Posiadamy zobowiązania finansowe
 • Utrzymujemy osobę niepełnosprawną
 • Nie mamy oszczędności, a brak dochodów  w sytuacji np. utraty pracy przyczyniłby się do znacznego zubożenia rodziny

Przedmiot ubezpieczenia ochronnego

Przedmiotem ubezpieczenia ochronnego jest życie. Zawierając umowę na życie mamy obowiązek podać kilka szczegółowych danych, np. swój stan zdrowia czy styl życia. Zakład ubezpieczeniowy na tej podstawie dokonuje szacunkowego obliczenia ryzyka.

Świadczenie zostanie nam wypłacone w sytuacji, kiedy nastąpi zdarzenie przewidziane w Ogólnych Warunkach Umowy. Zależnie od wskazanego w umowie terminu, zakład wypłaca wskazaną w polisie sumę ubezpieczeniową uposażonemu (osobie wskazanej w polisie). Uposażonym może być współmałżonek, rodzice, dziecko. W owu wskazujemy osobę, którą chcemy dofinansować w sytuacji, gdy nas zabraknie.

W przypadku, gdy towarzystwo nie przewiduje ochrony zdrowia,  możemy rozszerzyć ofertę ubezpieczeniową kupując tzw. umowy dodatkowe. Każdy ubezpieczony może skorzystać z takiego rozwiązania. Jako przykład możemy przytoczyć umowę, która przewiduje wypłatę świadczenia w związku z zaistnieniem nieszczęśliwego wypadku, utraty pracy bądź choroby.

Pamiętajmy, że roszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie ulegają przedawnieniu po 3 latach, licząc od dnia zdarzenia. Istnieje możliwość wstrzymania biegu przedawnienia. Musimy zgłosić nasze roszczenie do zakładu ubezpieczeniowego. Bieg przedawnienia zostaje również wstrzymany przez organ właściwy do rozpoznawania spraw z tej materii przez czynność sądową lub administracyjną).

Wyłączenie odpowiedzialności

W pewnych sytuacjach zakład ubezpieczeniowy może odmówić nam wypłaty świadczenia. Kiedy tak się dzieje, że pomimo zaistnienia zdarzenia przewidzianego w umowie, uposażony nie otrzymuje należnego mu odszkodowania. Do takich powodów zaliczamy:

 • Zabójstwo ubezpieczonego przez uposażonego
 • Podanie we wniosku o ubezpieczenie nieprawdziwych danych (obowiązuje przez pierwsze 3 lata ubezpieczenia)
 • Śmierć na wojnie
 • Samobójstwo lub usiłowanie (przez pierwsze dwa lata obowiązywania ubezpieczenia)

 Zalety ubezpieczenia ochronnego

Do głównych zalet ubezpieczenia na życie zaliczamy:

 • Możliwość pewnej spłaty kredytu, w przypadku śmierci ubezpieczonego
 • Poczucie bezpieczeństwa
 • Zabezpieczenie przyszłości naszych bliskich, a w szczególności naszych dzieci
 • Rekompensatę utraconych dochodów na wypadek zmiany lub utraty pracy
 • Zabezpieczenie finansowego nas i naszych bliskich
 • Regulację zobowiązań spadkowych
 • Spłatę zobowiązań skarbowych wobec Urzędu Skarbowego bez konieczności sprzedaży majątku

Na co zwrócić uwagę

Dokonując wyboru ubezpieczenia na całe życie powinniśmy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Czy otrzymamy jakąś sumę pieniędzy w sytuacji rozwiązania umowy w trakcie jej trwania.
 • Czy w przypadku naszej śmierci kwota, która zostanie nam wypłacona obejmie również udział w zyskach zakładu
 • Czy mamy możliwość rozszerzenia zakresu ochrony na umowy dodatkowe
 • Czy w przypadku, kiedy nasza sytuacja życiowa ulegnie zmianie, będziemy mieć możliwość zmiany ubezpieczenia ( np. na polisę ochronno-oszczędnościową)

 Rodzaje ubezpieczeń ochronnych

W zależności na jak długo zawieramy polisę na życie, wyróżniamy dwa rodzaje ubezpieczeń ochronnych:

 • Ubezpieczenie terminowe na życie
 • Ubezpieczenie na całe życie

 Ubezpieczenie terminowe

Ubezpieczenie terminowe jest dla osób, które chcą ubezpieczyć swoje życie na określony czas lub do określonego wieku. Okres zawarcie umowy wynosi 12 miesięcy, kilka bądź kilkanaście lat.

Świadczenie zostaje wypłacone na wypadek śmierci ubezpieczonego, zachorowania lub wypadków w okresie ochronnym. Polisa terminowa pełni rolę ochronną dla rodziny ubezpieczonego. Na skutek śmierci ubezpieczonego, osoba wskazana w polisie ubezpieczeniowej (uposażony) nabywa finansową ochronę w postaci świadczenia pieniężnego wypłaconego w kwocie określonej w polisie.

Ubezpieczenie może być także wypłacone w sytuacji, gdy ubezpieczony zostanie inwalidą i nie będzie mógł pracować. Warunkiem tego jest wcześniejsze poszerzenie zakresu ubezpieczenia.

Banki często wymagają ubezpieczenia terminowego dla zabezpieczenia spłaty długoterminowych kredytów. Ochrona ta polega na tym, że w razie śmierci ubezpieczonego TU spłaca kredyt. Pamiętajmy jednak, że w sytuacji, kiedy kredyt zaciągnięty został przez współmałżonków, którzy objęci są wspólnotą majątkową, ubezpieczyciel pokryje tylko połowę kwoty kredytu.

Suma ubezpieczeniowa na  życie może być stała, rosnąca lub malejąca. Jest to tzw. wskaźnik indeksacji (np. dla potrzeb kredytobiorców).

Następujące czynniki wpływają na wysokość składki ubezpieczeniowej:

 • Okres ubezpieczenia
 • Suma ubezpieczenia
 • Styl życia
 • Wykonywany zawód
 • Stan zdrowia
 • Płeć
 • Wiek

Przy wyborze ubezpieczenia terminowego warto sprawdzić czy możemy zmieniać  umowę w czasie jej trwania i w jakich sytuacjach zakład może nam odmówić wypłaty odszkodowania. Czy istnieje możliwość dokupienia  umów dodatkowych do polisy, powiększających zakres ochrony ubezpieczonego.

Ubezpieczenie na całe życie

Podstawowym celem polisy na całe życie jest ochrona bliskich osób na wypadek śmierci ubezpieczonego. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca świadczenie osobie wskazanej w polisie na wypadek śmierci ubezpieczonego.

Przy podpisywaniu umowy określamy początek obowiązywania ubezpieczenia. Jesteśmy otoczeni ochroną ubezpieczeniowa do końca życia. Istnieje możliwość ubezpieczenia się do kreślonej liczby lat. Ustalamy wtedy tzw. górną granicę wieku. W sytuacji osiągnięcia wskazanego wieku, zakład wypłaca nam określoną kwotę pieniężną.

Ubezpieczenie na całe życie opłacamy rocznie, kwartalnie bądź miesięcznie. Mamy prawo wynegocjować dogodne dla nas formy płatności.

W niektórych zakładach oferowane są polisy, w których składki opłacane są jedynie do określonego w umowie wieku ( np. do 65 lat) . Po przekroczeniu tego wieku i zaprzestaniu opłacania składek ubezpieczenie nadal obowiązuje.

My sami określamy sumę ubezpieczeniową. Może być ona stała lub corocznie podwyższana o kilka procent (wskaźnik indeksacji). Pamiętajmy, że indeksacja nie jest obowiązkowa. Ma na celu urealnienie sumy ubezpieczenia, co a tym idzie wysokości przyszłego świadczenia.

Przed podpisaniem umowy warto sprawdzić jakie są wyłączenia odpowiedzialności, czy istnieje elastyczny system zmiany formy ubezpieczenia na inny. Co w przypadku zerwania umowy i czy można dokupić umowy dodatkowe.

 


 

 


 

 

 

 


 

One Comment on “Ubezpieczenie na życie ochronne

 1. czy np jakbym szla za 2 miesiące na opercję czy do szpitala czy ubezpieczenie będzie mnie obejmowało?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *