Ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe

Ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe jest najbardziej powszechna polisą w Polsce. Przedmiotem polisy jest życie osoby ubezpieczonej. Ubezpieczenie łączy funkcję ochronną z jednoczesnym oszczędzaniem kapitału. W celu wzmocnienia funkcji ochronnej możemy dokupić umowy dodatkowe.

Polisa ochronno-oszczędnościowa jest dla tych, którzy nie posiadają dużych środków finansowych, a dzięki ubezpieczeniu mogą gromadzić oszczędności, a jednocześnie zapewniają ochronę swoim bliskim przez cały okres trwania ubezpieczenia.

Ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe dzielimy na następujące warianty:

 • Ubezpieczenia kapitałowe
 • Ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym
 • Ubezpieczenia uniwersalne
 • Ubezpieczenia posagowe

Korzyści z polisy

Do korzyści ubezpieczeń ochronno-oszczędnościowych zaliczamy:

 • Zawsze jest wypłacane świadczenie z polisy
 • Może stanowić rekompensata utraconych dochodów
 • Daje możliwości spłaty zobowiązań
 • Jest zabezpieczeniem finansowym przyszłości naszych dzieci
 • Daje poczucie bezpieczeństwa dla nas i naszych bliskich
 • Gromadzimy oszczędności

W następujących przypadkach polisa ochronno-oszczędnościowa może być wręcz konieczna:

 • Kiedy traktujemy ubezpieczenie również jako formę oszczędzania na przyszłość
 • Chcemy zapewnić dobry start naszym dzieciom
 • Posiadasz rodzinę, której sytuacja i potrzeby finansowe często ulegają zmianie
 • Mamy ograniczone środki finansowe, a jednocześnie chcemy zabezpieczyć swoje potrzeby
 • Miewamy spadki dochodów, przez co nasza sytuacja finansowa ulega pogorszeniu
Zwróćmy uwagę, że w przypadku ubezpieczeń ochronno-oszczędnościowych nie cała składka zostanie nam zwrócona, z uwagi na opłacanie ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie kapitałowe

Polisa kapitałowa jest rodzajem ubezpieczenia terminowego. Po zakończeniu okresu ubezpieczenia zostaje nam wypłacony kapitał, który przez lata gromadziliśmy. Jednak kwota składek jest znacznie wyższa. Dzieje się tak dlatego, ponieważ część składki inwestowana jest przez zakład, a druga część pokrywa koszt ochrony udzielanej ubezpieczonemu.

Są to inwestycje wyjątkowo bezpieczne, a potencjalne ryzyko leży po stronie towarzystwa. Raz w roku wartość polisy zostaje zwiększona, TU dzieli się z ubezpieczonym swoim zyskiem. Polisa kapitałowa, chociaż przynosi mniejszy dochód, jest on bezpieczniejszy i co najważniejsze pewny.

Okres ubezpieczenia jest podawany w latach lub do ukończenia określonego wieku. Wynosi on od 5 do 75 lat.

Świadczenie, którego wysokość jest równa sumie ubezpieczenia, wypłacane jest uposażonemu na skutek śmierci ubezpieczonego w okresie trwania umowy. TU wypłaci nam świadczenie określone w polisie, jeżeli dożyjemy do końca umowy ubezpieczeniowej. Suma wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia jest zawsze zdefiniowana i gwarantowana.

 Składka ubezpieczeniowa

Na wysokość składki maja wpływ następujące czynniki:

 • Stan zdrowia
 • Płeć
 • Wiek
 • Suma ubezpieczenia
 • Sposób w jaki żyjemy
 • Zawód
 • Okres ubezpieczenia

Możemy wynegocjować elastyczne formy płatności: roczne, kwartalne lub miesięczne. Ubezpieczenie kapitałowe jest wieloletnią inwestycją, a rezygnacja z ubezpieczenia w trakcie jego trwania wiąże się najczęściej z dużymi stratami finansowymi. Nie otrzymalibyśmy najprawdopodobniej nawet kwoty, którą wpłaciliśmy.

Suma ubezpieczenia

SU może być rosnąca, tzn. corocznie podwyższana o kilka procent (wskaźnik indeksacji) lub stała.
Podczas długiego trwania okresu umowy, calem indeksacji jest ustalenie realnej sumy ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia może się zmieniać w sytuacji zmiany naszych potrzeb. To od nas zależy, czy SU będzie taka sama na wypadek śmierci jak suma gwarantowana na koniec okresu ubezpieczenia.

Wybierzmy wersję ubezpieczenia, jeśli przede wszystkim zależy nam na zabezpieczeniu przyszłości naszym bliskim. W przypadku śmierci SU będzie wtedy stanowić wielokrotność kwoty gwarantowanej na koniec okresu ubezpieczenia.

Jeżeli bardziej zależy nam na oszczędnościach, wybierzmy wariant, w którym kapitał wypłacony pod koniec umowy będzie wyższy od tego, który zostanie nam wypłacony na wypadek śmierci.

Pamiętajmy, że nie mamy możliwości zmiany wariantów w trakcie trwania umowy ubezpieczeniowej. Te kwestie powinniśmy określić przed zawarciem umowy.

Zwróć uwagę

Jeśli zdecydujemy się na kapitałowe ubezpieczenie na życie sprawdźmy niżej wymienione kwestie:

 • Czy możemy zmieniać i negocjować umowę w trakcie jej trwania
 • W jakich sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci nam pieniędzy
 • Czy możemy dokupić dodatkowe umowy, rozszerzające zakres ochrony
 • Przez ile lat ubezpieczenie nie ma wartości odstąpienia.

Ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym

Ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym są nowoczesnymi rozwiązaniami i różnią się one od pozostałych tradycyjnych polis.

Część składki przeznaczana jest na inwestycje, które polegają na zakupieniu jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, w celu zebrania sumy zapewniającej wypłatę przyszłego świadczenia.

Fundusz inwestycyjny może być utworzony zarówno przez zakład ubezpieczeniowy lub pochodzić z zewnątrz. Każdy ubezpieczony gromadzi oszczędności na swoim indywidualnym rachunku. Składka, która płacimy zamienia się na na jednostki uczestnictwa. Zależnie od dokonywanych inwestycji i sytuacji na runku pieniężnym, cena jednostki ulega zmianie (może wzrastać bądź spadać).

Wypłata świadczenia uzależniona jest od ilości zgromadzonych jednostek na indywidualnym rachunku.

Pamiętajmy, że ryzyko inwestycyjne zawsze spoczywa na ubezpieczonym, ponieważ to on dokonuje wyboru odpowiadającej mu strategii.

W każdej chwili mamy prawo zrezygnować z polisy, ponieważ ubezpieczenia na życie z funduszem gwarancyjnym są na ogół bezterminowe. Każdy sam decyduje jak długo chce być ubezpieczony. Suma ubezpieczenia wypłacona jest jedynie w przypadku śmierci ubezpieczonego. Musimy zadecydować jaka część naszej składki będzie przeznaczona na zakup jednostek uczestnictwa.

Ubezpieczenie uniwersalne

Uniwersalne ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym jest to ubezpieczenie, w którym ubezpieczający może sam w dowolnym momencie określać jaka część składki będzie inwestowana, a jaka ma być przeznaczona jedynie na pokrycie ryzyka w przypadku śmierci. Dzięki temu możemy dostosować poziom ochrony do naszych potrzeb i sytuacji materialnej.

Mamy możliwość dokonywania zmian w trakcie trwania umowy, ubezpieczenie jest elastyczne. Możemy także zaciągnąć kredyt pod zastaw wartości polisy.

 Ubezpieczenia uniwersalne są najczęściej bezterminowe. Ustalamy tylko początek okresu ubezpieczenia. Jeżeli jesteśmy zainteresowani opcją oszczędnościowo-ochronną to powinniśmy ubezpieczyć się na 25-30 lat. Wtedy dopiero inwestycja będzie opłacalna.
Świadczenie zostaje wypłacone osobie wskazanej w polisie w przypadku śmierci ubezpieczonego w okresie trwania umowy. Wartość świadczenia jest równe sumie ubezpieczenia lub wartości polisy, w zależności, która kwota jest wyższa.
Mamy prawo do wypłaty zgromadzonych na naszym koncie środków w trakcie trwania umowy, pod warunkiem, że polisa osiągnęła już wartość wykupu. Zakład nie gwarantuje wysokości wypłaty w ubezpieczeniach inwestycyjnych.

Składka ubezpieczeniowa

Na to jak wysoka będzie składka mają wpływ następujące elementy:

 • Stan zdrowia
 • Wiek
 • Płeć
 • Zawód
 • Suma ubezpieczenia
 • Okres ubezpieczenia
 • Sposób życia

Składka ubezpieczeniowa opłacana jest rocznie lub w ratach (kwartalnie lub miesięcznie).

Miejmy świadomość, że ubezpieczenie to jest inwestycją wieloletnią. Jeżeli zrezygnujemy z niego zbyt wcześnie (nawet po 10 latach) i np. przeniesiemy się do innego zakładu, nie odzyskamy wszystkich wpłaconych składek.

Elementy składki

 • Koszt ubezpieczenia życia
 • Cześć inwestycyjna
 • Koszty administracyjne

Koszt ubezpieczenia życia to ryzyko, jakie ponosi zakład na skutek wypłacenia sumy ubezpieczenia w dowolnym momencie trwania polisy. Część inwestycyjna to lokaty w funduszu inwestycyjnym. Natomiast kosztami administracyjnymi są to wydatki związane z zawarciem umowy ubezpieczeniowej.

Możemy dowolnie określać jakie kwoty przeznaczone będą na pierwszy i trzeci element składki i tworzyć dowolne warianty: ochronny lub oszczędnościowy. Czyli każdy ubezpieczony ma wpływ na charakter swojego ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia

SU jest wypłacana tylko na skutek  śmierci ubezpieczonego. Kapitał, który zgromadziliśmy na koncie (wartość wykupu) może się różnić od sumy ubezpieczenia. Zakład nie daje nam gwarancji wypłaty sumy ubezpieczenia, w sytuacji kiedy będziemy chcieli przejść na emeryturę z funduszu.

Możemy zmieniać sumę ubezpieczenia, podwyższać ją bądź obniżać, ponieważ nie ma wartości stałej. Mamy również możliwość co roku zwiększać SU o kilka procent.

Zwróć uwagę

Weźmy pod uwagę następujące kwestie:

 • Zakres wyłączenia odpowiedzialności zakładu
 • Czy mamy możliwość zakupu umów dodatkowych
 • Przez jaki okres polisa nie ma wartości odstąpienia. Jeżeli rezygnujemy z ubezpieczenia przed upływem tego czasu, nie otrzymamy z polisy żadnych pieniędzy.
 • Jakich i jak często możemy dokonywać zmian w umowie
 • Jaka jest alokacja składki
 • Jakie fundusze znajdują się w ofercie towarzystwa

Ubezpieczenie posagowe

Celem ubezpieczenia posagowego jest zapewnienie dziecku, które osiągnęło określony w polisie wiek, dobrego startu w dorosłe życie. Zakład ubezpieczeniowy wypłaca dziecku, określoną sumę ubezpieczenia w formie jednorazowej bądź w ratach.

Najczęściej właścicielem polisy jest rodzic, ale teoretycznie może nim być każdy, należący do najbliższej rodziny np. dziadkowie, rodzice chrzestni, w tym nawet niepełnoletni.

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego, np rodzica. W sytuacji jego śmierci zakład ubezpieczeniowy sam opłaca składki, zachowując warunki umowy.

Bardzo ważną rolę w ubezpieczeniu posagowym pełnią umowy dodatkowe. Jednak różnią się one od innych tego typu umów. Każdy ubezpieczyciel posiada w swojej ofercie różnorodne warianty, np:

 • Kiedy rodzic ze względu na stan zdrowia nie będzie mógł opłacać składek, TU weźmie to na siebie
 • W sytuacji, kiedy w wyniku nieszczęśliwego wypadku dziecko dozna uszczerbku na zdrowiu, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie
 • Gdy rodzic zginie w wypadku, dziecko otrzyma od towarzystwa podwójną SU
 • W sytuacji śmierci rodzica dziecko otrzyma miesięczną rentę od zakładu

Okres ubezpieczenie jest bardzo różny w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Określany jest w latach dziecka albo do ukończenia przez niego określonego wieku. Maksymalna granica wieku to 25 lat. Natomiast minimalny okres ubezpieczenia wynosi 5 lat. Warunkiem odebrania przez dziecko świadczenia jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Istnieją przypadki polis posagowych bezterminowych. W takich polisach wskazuje się tylko początek okresu ubezpieczenia.

Składka ubezpieczeniowa

Składka ubezpieczeniowa jest wypadkową czynników, które dotyczą osoby ubezpieczającej i sumy oraz okresu, na jaki zawarte jest ubezpieczenie. Opłacana jest rocznie lub rozkładana jest w ratach przez cały okres ubezpieczenia.

Na wysokość składki mają wpływ następujące czynniki, które dotyczą ubezpieczonego:

 • Wiek
 • Płeć
 • Sposób życia
 • Stan zdrowia
 • Wykonywany zawód
 • Okres ubezpieczenia
 • Suma ubezpieczenia
 • Zakres ochrony

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia jest stała lub rosnąca. Zależy to od tego, czy ubezpieczenie jest kapitałowe czy z funduszem inwestycyjnym. W sytuacji, gdy jest to ubezpieczenie kapitałowe, to SU może mieć wartość stałą lub być podwyższana o kilka procent co roku. Indeksacja ma na celu urealnienie sumy ubezpieczenia, nie jest obowiązkiem ubezpieczonego. Natomiast SU w posagowych ubezpieczeniach inwestycyjnych nie definiuje kapitału.

Świadczenie

W ubezpieczeniach kapitałowych świadczenie wypłacane jest dziecku w wysokości sumy ubezpieczenia po ustaniu umowy. Natomiast w przypadku ubezpieczeń inwestycyjnych wypłaty świadczeń mogą mieć różny charakter.

Zwróć uwagę

Kiedy zdecydujemy się na ubezpieczenie posagowe, zwróćmy uwagę na następujące kwestie:

 • Jak często i jakie zmiany możemy wprowadzać w umowie
 • Czy możemy uzupełnić zakres ochrony, wykupując umowy dodatkowe
 • W jakich sytuacjach zakład nie wypłaci świadczenia
 • Czy uposażony ma możliwość otrzymania wcześniejszego świadczenia przed końcem okresu ubezpieczenia, w sytuacji kiedy się usamodzielni
 • Przez jaki okres polisa nie ma wartości odstąpienia

Jeżeli mamy trudności z wyborem odpowiedniego dla nas ubezpieczenia, możemy skorzystać z usług profesjonalnego pośrednika (brokera).

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *